Lưu trữ 12. Hoàng Thu Nga - HAB
12. Hoàng Thu Nga
12. Hoàng Thu Nga

Giới thiệu

TS Hoàng Thu Nga
Đơn vị công tác: Khoa Dinh dưỡng Cộng đồng
Cơ quan công tác: Viện Dinh dưỡng Quốc gia

Quá trình công tác:
– Năm 2017 – Tốt nghiệp đại học và Thạc sĩ ngành Sinh học tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, tốt nghiệp Tiến sĩ Dinh dưỡng tại Viện dinh dưỡng Quốc gia.
– Từ năm 2002 – Công tác tại Viện Dinh dưỡng trong lĩnh vực Dinh dưỡng ứng dụng và đi sâu vào lĩnh vực khẩu phần từ năm 2010 khi bắt đầu thực hiện Luận án Tiến sĩ.
– Hiện là cán bộ Khoa Dinh dưỡng Cộng đồng và là giảng viên thỉnh giảng tại Bộ môn Dinh dưỡng lâm sàng và y học gia đình – Khoa Y dược, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Lĩnh vực chuyên môn: Khẩu phần, Chính sách dinh dưỡng, Can thiệp dinh dưỡng tại cộng đồng.

Thành tựu đạt được:
– TS. Hoàng Thu Nga đã tham gia tập huấn TOT, là giảng viên và hỗ trợ thu thập số liệu khẩu phần ăn của người dân tại 6 tỉnh miền Trung trong Tổng Điều tra Dinh dưỡng toàn quốc năm 2009-2010.
– Trong Tổng điều tra Dinh dưỡng toàn quốc năm 2019, tiếp tục tham gia và phụ trách việc thu thập số khẩu phần tại 5 tỉnh, tham gia làm sạch và xử lý số liệu điều tra khẩu phần của Tổng điều tra.
– Ngoài luận án tiến sĩ chuyên về khẩu phần, TS. Hoàng Thu Nga còn tham gia thu thập, làm sạch và xử lý số liệu khẩu phần của Nghiên cứu kiểm định các phương pháp hỗ trợ ước lượng trọng lượng thực phẩm trong điều tra khẩu phần tại Việt Nam, tham gia xây dựng cơ sở dữ liệu, giám sát việc thu thập số liệu, làm sạch và xử lý số liệu khẩu phần trong Nghiên cứu kiểm định, chi phí và tính khả thi của công cụ điều tra khẩu phần Index24 tại Việt Nam.
– Tham gia xây dựng quyển ảnh thực phẩm dùng trong điều tra khẩu phần, xây dựng bộ ảnh thực phẩm dùng trong giảng dạy, truyền thông và tư vấn dinh dưỡng.
– Tham gia các nghiên cứu liên quan đến khẩu phần, TS. Hoàng Thu Nga còn tham gia giảng dạy về khẩu phần, cách xây dựng và đánh giá khẩu phần cho đối tượng là cán bộ y tế và các lĩnh vực khác có liên quan tại các lớp đào tạo ngắn hạn do Trung tâm Đào tạo Dinh dưỡng và Thực phẩm tổ chức.
– Tham gia giảng dạy về khẩu phần và dinh dưỡng cơ sở cho sinh viên y khoa và cử nhân dinh dưỡng.